Adatvédelem

Röviden

Személyes
adatokat csak a törvényeknek megfelelően gyűjtünk és kezelünk.

 

Az
adatokat a lehető legbiztonságosabban tároljuk.

Harmadik
félnek személyes adatokat csak hozzájárulással adunk át.

Bárkinek
felvilágosítást adunk a róla tárolt adatokról, ha ezt írásban
kéri:
sixoablak@gmail.com

A
személyes adatok törlését ezen a címen lehet kérni:
sixoablak@gmail.com

Bevezetés


Profixig Team Kft 3800, Szikszó, Miskolci út 46 (05 09 021945 MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK CÉGBÍRÓSÁGA)
(a
továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a
következő tájékoztatónak.

Az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 2
0.
§
(1) kimondja, hogy az
érintettel (jelen esetben a
weblap/ blog-használóval,
a továbbiakban: felhasználó) az adatkezelés megkezdése előtt
közölni kell, hogy az adatkezelés
hozzájáruláson
alapul
vagy kötelező.


Az
érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és
részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos
minden tényről, így különösen az adatkezelés
céljáról
és jogalapjáról
, az
adatkezelésre és az
adatfeldolgozásra jogosult személyéről,

az adatkezelés
időtartamáról.

Tájékoztatni
kell az érintettet az Info tv.
6.
§
(1) bekezdése alapján arról
is, hogy személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett
hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan
költséggel járna, és a személyes adat kezelése


az
adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából
szükséges, vagy


az
adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a
személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával
arányban áll.

A
tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel
kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

Ha
az érintettek személyes tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalan
költséggel járna,
a tájékoztatás megtörténhet az alábbi információk
nyilvánosságra hozatalával is:


a)
az adatgyűjtés ténye,


b)
az érintettek köre,


c)
az adatgyűjtés célja,


d)
az adatkezelés időtartama,


e)
az adatok megismerésére
jogosult lehetséges adatkezelők személye,


f)
az érintettek adatkezeléssel
kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetése,
valamint


g)
ha az adatkezelés adatvédelmi
nyilvántartásba vételének van helye, az adatkezelés
nyilvántartási száma.

Jelen
adatkezelési tájékoztató az alábbi weboldalak adatkezelését
szabályozza:

www.profixig.hu/
www.ablakmester.eu

A
tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel
lépnek hatályba. A tájékoztató egyes fejezetcímei mögött
megjelenítjük a jogszabályi hivatkozást is.

Fogalom
megha
tározások

1.
„személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes
személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ;
azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy
közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név,
szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes
személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági,
kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több
tényező alapján azonosítható;

2.
„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon
automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet
vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés,
rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy
megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés,
továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő
hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy
összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

3.
„az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok
megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

4.
„profilalkotás”: személyes adatok automatizált kezelésének
bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat
valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes
jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi
teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz,
személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz,
viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó
jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják;

5.
„álnevesítés”: a személyes adatok olyan módon történő
kezelése, amelynek következtében további információk
felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a
személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik,
feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és
technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított,
hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt
a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

6.
„nyilvántartási rendszer”: a személyes adatok bármely módon
– centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi
szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott
ismérvek alapján hozzáférhető;

7.
„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi
szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes
adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy
másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és
eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az
adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös
szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

8.
„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy,
közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az
adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

9.
„címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi
szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel
a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik
fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat
keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek
hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az
említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell,
hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó
adatvédelmi szabályoknak;

10.
„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi
szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az
érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a
személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen
irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást
kaptak;

11.
„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának
önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és
egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat
vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet
útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes
adatok kezeléséhez;

12.
„adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a
továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok
véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését,
megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való
jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

13.
„genetikai adat”: egy természetes személy örökölt vagy
szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes
adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi
állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely
elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai
minta elemzéséből ered;

14.
„biometrikus adat”: egy természetes személy testi, fiziológiai
vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos
technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé
teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását,
ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat;

15.
„egészségügyi adat”: egy természetes személy testi vagy
pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat,
ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi
szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt
hordoz a természetes személy egészségi állapotáról;

16.
„tevékenységi központ”: a) az egynél több tagállamban
tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő esetében az Unión
belüli központi ügyvitelének helye, ha azonban a személyes
adatok kezelésének céljaira és eszközeire vonatkozó döntéseket
az adatkezelő egy Unión belüli másik tevékenységi helyén
hozzák, és az utóbbi tevékenységi hely rendelkezik hatáskörrel
az említett döntések végrehajtatására, az említett döntéseket
meghozó tevékenységi helyet kell tevékenységi központnak
tekinteni; b) az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel
rendelkező adatfeldolgozó esetében az Unión belüli központi
ügyvitelének helye, vagy ha az adatfeldolgozó az Unióban nem
rendelkezik központi ügyviteli hellyel, akkor az adatfeldolgozónak
az az Unión belüli tevékenységi helye, ahol az adatfeldolgozó
tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben
végzett fő adatkezelési tevékenységek zajlanak, amennyiben az
adatfeldolgozóra e rendelet szerint meghatározott kötelezettségek
vonatkoznak;

17.
„képviselő”: az az Unióban tevékenységi hellyel, illetve
lakóhellyel rendelkező és az adatkezelő vagy adatfeldolgozó
által a 27. cikk alapján írásban megjelölt természetes vagy
jogi személy, aki, illetve amely az adatkezelőt vagy
adatfeldolgozót képviseli az adatkezelőre vagy adatfeldolgozóra
az e rendelet értelmében háruló kötelezettségek vonatkozásában;

18.
„vállalkozás”: gazdasági tevékenységet folytató természetes
vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a
rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő
társaságokat és egyesületeket is;

19.
„vállalkozáscsoport”: az ellenőrző vállalkozás és az
általa ellenőrzött vállalkozások;

20.
„kötelező erejű vállalati szabályok”: a személyes adatok
védelmére vonatkozó szabályzat, amelyet az Unió valamely
tagállamának területén tevékenységi hellyel rendelkező
adatkezelő vagy adatfeldolgozó egy vagy több harmadik országban a
személyes adatoknak az ugyanazon vállalkozáscsoporton vagy közös
gazdasági tevékenységet folytató vállalkozások ugyanazon
csoportján belüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó részéről
történő továbbítása vagy ilyen továbbítások sorozata
tekintetében követ;

21.
„felügyeleti hatóság”: egy tagállam által az 51. cikknek
megfelelően létrehozott független közhatalmi szerv;

22.
„érintett felügyeleti hatóság”: az a felügyeleti hatóság,
amelyet a személyes adatok kezelése a következő okok valamelyike
alapján érint: a) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az
említett felügyeleti hatóság tagállamának területén
rendelkezik tevékenységi hellyel; b) az adatkezelés jelentős
mértékben érinti vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben
érinti a felügyeleti hatóság tagállamában lakóhellyel
rendelkező érintetteket; vagy c) panaszt nyújtottak be az említett
felügyeleti hatósághoz;

23.
„személyes adatok határokon átnyúló adatkezelése”: a)
személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése,
amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel
rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban
található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel
összefüggésben kerül sor; vagy b) személyes adatoknak az Unióban
megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az
adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott
tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél
több tagállamban jelentős mértékben érint vagy
valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket;

24.
„releváns és megalapozott kifogás”: a döntéstervezettel
szemben benyújtott, azzal kapcsolatos kifogás, hogy ezt a
rendeletet megsértették-e, illetve hogy az adatkezelőre vagy az
adatfeldolgozóra vonatkozó tervezett intézkedés összhangban
van-e a rendelettel; a kifogásban egyértelműen be kell mutatni a
döntéstervezet által az érintettek alapvető jogaira és
szabadságaira, valamint adott esetben a személyes adatok Unión
belüli szabad áramlására jelentett kockázatok jelentőségét;

25.
„az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás”:
az (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv ( 1 ) 1.
cikke (1) bekezdésének b) pontja értelmében vett szolgáltatás;

26.
„nemzetközi szervezet”: a nemzetközi közjog hatálya alá
tartozó szervezet vagy annak alárendelt szervei, vagy olyan egyéb
szerv, amelyet két vagy több ország közötti megállapodás
hozott létre vagy amely ilyen megállapodás alapján jött létre.


Az
adatkezelés jogalapja
(5.-6.§)

Személyes
adat akkor kezelhető, ha


ahhoz
az érintett hozzájárul, vagy


azt
törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban
meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete közérdeken
alapuló célból elrendeli.

Személyes
adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának
beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a
személyes adat kezelése

a)
az adatkezelőre vonatkozó
jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b)
az adatkezelő vagy harmadik
személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges,
és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez
fűződő jog korlátozásával arányban áll.

Ha
az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más
elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni,
akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek
védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy
javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy
megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás
akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai
kezelhetőek.


A
16. életévét betöltött kiskorú érintett hozzájárulását
tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes
képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása nem
szükséges.


Ha
a hozzájáruláson alapuló adatkezelés célja az adatkezelővel
írásban kötött szerződés végrehajtása, a szerződésnek
tartalmaznia kell minden olyan információt, amelyet a személyes
adatok kezelése az érintettnek ismernie kell, így különösen a
kezelendő adatok meghatározását, az adatkezelés időtartamát,
a felhasználás célját, az adatok továbbításának tényét,
címzettjeit, adatfeldolgozó igénybevételének tényét. A
szerződésnek félreérthetetlen módon tartalmaznia kell, hogy az
érintett aláírásával hozzájárul adatainak a szerződésben
meghatározottak szerinti kezeléséhez.


Ha
a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulásával
került sor, az adatkezelő a felvett adatokat törvény eltérő
rendelkezésének hiányában


a
rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy

az
adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése
céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok
védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll

A
személyes adatok kezelésére vonatkozó elvek

A
személyes adatok:

a)
kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett
számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség,
tisztességes eljárás és átláthatóság”);

b)
gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból
történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem
egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem
minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű
archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási
célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés
(„célhoz kötöttség”);

c)
az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak
kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk
(„adattakarékosság”);

d)
pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden
észszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az
adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat
haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);

e)
tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek
azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak
eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok
ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet
sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1)
bekezdésének megfelelően közérdekű archiválás céljából,
tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai
célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és
szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és
szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel
(„korlátozott tárolhatóság”);

f)
kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy
szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a
személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy
jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével,
megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is
ideértve („integritás és bizalmas jelleg”).

(2)
Az adatkezelő felelős az (1) bekezdésnek való megfelelésért,
továbbá képesnek kell lennie e megfelelés igazolására
(„elszámoltathatóság”).

Funkcionális
adatkezelés

Az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 2
0.
§
(1)
bekezdése alapján, meg kell határozni a
weblap/ blog
funkcionalitásának működése körében a következőket:

a)
az adatgyűjtés ténye,

b)
az érintettek köre,

c)
az adatgyűjtés célja,

d)
az adatkezelés időtartama,

e)
az adatok megismerésére
jogosult lehetséges adatkezelők személye,

f)
az
érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

Az
adatgyűjtés ténye
,
a kezelt adatok köre:


Honlapnál:

   • Megrendelő email címe
   • Neve
   • Lakcím
   • Telefonszáma
   • Felhasználónév

 

Az
érintettek köre: A
weblap/ blog-on

regisztrált valamennyi felhasználó.

Az
adatgyűjtés célja:

Honlapnál:

Email:

   • marketing a cél
   • időszakos promóció a cél
   • ügyfélkapcsolat a cél
   • nyereményjáték a cél
   • hűségprogram a cél a cél
   • kedvezményadás a cél
   • regisztráció a cél
   • kapcsolódó szolgáltatások a cél
   • webáruház üzemeltetés a cél
   • hírlevél küldése a cél
   • adatbázis építés a cél

Név (Keresztnév és/vagy vezetéknév, cégnév):

   • marketing a cél
   • regisztráció a cél
   • kapcsolódó szolgáltatások a cél
   • webáruház üzemeltetés a cél
   • hírlevél küldése a cél
   • adatbázis építés a cél
   • ügyfélkapcsolat a cél
   • egyéb a cél adat a következő szöveges mezőben lesz

Lakcím (ország, irányítószám, város, utca, házszám, em/ajtó)

   • marketing a cél
   • regisztráció a cél
   • kapcsolódó szolgáltatások a cél
   • webáruház üzemeltetés a cél
   • hírlevél küldése a cél
   • adatbázis építés a cél
   • ugyfélkapcsolat a cél

Telefonszám

   • marketing a cél
   • regisztráció a cél
   • kapcsolódó szolgáltatások a cél
   • webáruház üzemeltetés a cél
   • hírlevél küldése a cél
   • adatbázis építés a cél
   • ügyfélkapcsolat a cél

Felhasználó név:

   • marketing a cél
   • regisztráció a cél
   • kapcsolódó szolgáltatások a cél
   • webáruház üzemeltetés a cél
   • hírlevél küldése a cél
   • adatbázis építés a cél
   • ügyfélkapcsolat a cél

Blognál:

Email:

   • marketing a cél
   • regisztráció a cél
   • kapcsolódó szolgáltatások a cél
   • webáruház üzemeltetés a cél
   • hírlevél küldése a cél
   • adatbázis építés a cél
   • ügyfélkapcsolat a cél

Név (Keresztnév és/vagy vezetéknév, cégnév):

   • marketing a cél
   • regisztráció a cél
   • kapcsolódó szolgáltatások a cél
   • webáruház üzemeltetés a cél
   • hírlevél küldése a cél
   • adatbázis építés a cél
   • ügyfélkapcsolat a cél

Telefonszám:

   • marketing a cél
   • regisztráció a cél
   • kapcsolódó szolgáltatások a cél
   • webáruház üzemeltetés a cél
   • hírlevél küldése a cél
   • adatbázis építés a cél
   • ügyfélkapcsolat a cél

Felhasználó név:

   • marketing a cél
   • regisztráció a cél
   • kapcsolódó szolgáltatások a cél
   • webáruház üzemeltetés a cél
   • hírlevél küldése a cél
   • adatbázis építés a cél
   • ügyfélkapcsolat a cél

 

Az
adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje:

A regisztráció törlésével azonnal. Kivéve a számviteli
bizonylatok esetében, hiszen a számvitelről szóló 2000. évi C.
törvény 169. § (2) bekezdése alapján 8 évig meg kell őrizni
ezeket az adatokat.

A
könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó
számviteli bizonylatot (ideértve a főkönyvi számlákat, az
analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8
évig kell olvasható formában, a könyvelési feljegyzések
hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.

Az
adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A személyes adatokat az
adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben
tartásával.

Az
érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
A
következő adatok módosítását lehet elvégezni a
weboldalakon:


A személyes adatok törlését, vagy módosítását az alábbi
módokon tudja érintett kezdeményezni:

postai
úton (3800, Szikszó, Miskolci út 46 címen),

e-mail
útján

sixoablak@gmail.com e-mail

címen.

Az
adatkezelés jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv.
5. § (1) bekezdése, illetve
az
elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Elker tv.)
13/A. § (3) bekezdése
:

A
szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon
személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az
egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és
minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak
akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e
törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez
feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a
szükséges mértékben és ideig.

Az
adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó
(weblap) adatai:

Név: Tárhely.Eu Szolgáltató Kft.

Cím: 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14

E-mail: support@tarhely.eu

Telefonszám: +36 1 789 2 789

Az
adatkezelés elérhetősége: https://tarhely.eu/dokumentumok/adatvedelmi_szabalyzat.pdf

Az
adatkezelés során igénybe vett adatfeldolgozó
(blog) adatai:

Név: Tárhelypark Kft.

Cím: 1122 Gaál József utca 24.

E-mail: info@tarhelypark.hu

Telefonszám: +36 1 700 4140

Az
adatkezelés elérhetősége: https://tarhelypark.hu/aszf/


A
funkcionális adatkezelésre vonatkozó alapelveink
(Elker
tv. 13/A.)

A
szolgáltató az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésből származó
díjak számlázása céljából kezelheti az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével
kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet,
valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára,
időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.

A
szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon
személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához
technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az
egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és
minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs
társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során
alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak
akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az
Elker törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez
feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a
szükséges mértékben és ideig.

A
szolgáltató a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos
adatokat bármely egyéb célból - így különösen szolgáltatása
hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett
elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása,
piackutatás céljából - csak az adatkezelési cél előzetes
meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása
alapján kezelhet.

Az
igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás
igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy az
adatkezelést megtilthassa.

A
kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének
elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást
követően. Az adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél
megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő
rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell
végezni.


A
szolgáltatónak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor
megismerhesse, hogy a szolgáltató mely adatkezelési célokból
mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül
kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is.

Cookie-k
(sütik) kezelése

Az
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló 2011. évi CXII. törvény 2
0.
§
(1)
bekezdése alapján, meg kell határozni a
weblap/ blog

cookie adatkezelése körében a következőket:

a)
az adatgyűjtés ténye,

b)
az érintettek köre,

c)
az adatgyűjtés célja,

d)
az adatkezelés időtartama,

e)
az adatok megismerésére jogosult
lehetséges adatkezelők személye,

f)
az
érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

weblap/ blog -ra
jellemző cookie-k az úgynevezett „
jelszóval
védett munkamenethez használt cookie
”,
„bevásárlókosárhoz szükséges cookie-k” és „b
iztonsági
cookie-k”
,
melyek használatához nem szükséges előzetes hozzájárulást
kérni az érintettektől.

Az
adatkezelés ténye, a

kezelt adatok köre: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok

Az
érintettek köre: A weboldalt látogató valamennyi érintett.

Az
adatkezelés célja: a felhasználók azonosítása, a
„bevásárlókosár” nyilvántartására és a látogatók
nyomon követése.

Az
adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje
:
Az adatkezelés időtartama a session cookie-k esetén a weblap/ blog által meghatározott ideig tart, vagy amíg a felhasználó a böngészőjéből ki nem üríti azokat..

Az
adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye:
A
személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti
alapelvek tiszteletben tartásával.

Az
érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése:
Az
érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészők
Eszközök/Beállítások menüjében általában az Adatvédelem
menüpont beállításai alatt.

Az
adatkezelés jogalapja: Az érintettől hozzájárulás nem
szükséges, amennyiben a cookie-k használatának
kizárólagos
célja az elektronikus hírközlő hálózaton keresztül történő
közléstovábbítás

vagy arra
az
előfizető vagy felhasználó által kifejezetten kért, az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatás
nyújtásához a szolgáltatónak feltétlenül szüksége van
.

Adattovábbítás

 

  1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weblap/ blog adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
  a) az adatgyűjtés ténye,
  b) az érintettek köre,
  c) az adatgyűjtés célja,
  d) az adatkezelés időtartama,
  e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.
  1. 2. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre.

 

  1. a) A továbbított adatok köre a szállítás lebonyolítása érdekében: Szállítási név, szállítási cím, telefonszám, fizetendő összeg.

 

  b) A továbbított adatok köre az online fizetés lebonyolítása érdekében: Számlázási név, számlázási cím, fizetendő összeg.
  3. Az érintettek köre: A házhozszállítást/online vásárlást kérő valamennyi érintett.
  4. Az adatkezelés célja: A megrendelt termék házhoz szállítása/az online vásárlás lebonyolítása.
  5. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: A házhozszállítás/online fizetés lebonyolításáig tart.
  6. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a következők kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával:

Szolgáltató, adatkezelő.

  7. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett kérheti a házhoz szállító/online fizetést biztosító szolgáltató adatkezelőtől a személyes adatainak mielőbbi törlését.
  8. Az adattovábbítás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.


Közösségi média

   • Használok facebookot: profixigteam.muanyag.ablak.budapest/

Facebook adatvédelmi: https://www.facebook.com/privacy/explanation

   • Használok pinterest: hu.pinterest.com/pin/524247212853948444/

Pinterest adatvédelmi: https://policy.pinterest.com/hu/privacy-policy

   • Használok twittert: twitter.com/profixig

Pinterest adatvédelmi: https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/update-privacy-policy

   • Használok youtube-t: www.youtube.com/channel/UCCzehwd5RpSkmGSGjZEquLw

Youtube adatvédelmi: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

   • Használok google+-t: plus.google.com/+ProfixigHu

Youtube adatvédelmi: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

 

  1. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a weblap/ blog adattovábbítási tevékenysége körében a következőket:
  • a) az adatgyűjtés ténye,
  • b) az érintettek köre,
  • c) az adatgyűjtés célja,
  • d) az adatkezelés időtartama,
  • e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
  • f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

 

  2. Az adatgyűjtés ténye, a kezelt adatok köre: a fentebb felsorolt közösségi oldalakon regisztrált neve, illetve a felhasználó nyilvános profilképe.
  3. Az érintettek köre: Valamennyi érintett, aki regisztrált a Facebook, Pinterest, Twitter,Youtube, Google+, közösségi oldalon(oldalakon), és lájkolta a weboldalt.
  4. Az adatkezelés célja: A fentebb felsorolt közösségi oldalakon, a weblap/ blog egyes tartalmi elemeinek, termékeinek, akcióinak, vagy magának a weboldalnak a megosztása, illetve lájkolása.
  5. Az adatkezelés időtartama, az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye és az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az adatok forrásáról, azok kezeléséről, illetve az átadás módjáról, és jogalapjáról a fentebb felsorolt közösségi oldalak(ak) címén (címein) tájékozódhat az érintett.
  6. Az adatkezelés a fentebb felsorolt közösségi oldalak(ak)on valósul meg, így az adatkezelés időtartamára, módjára, illetve az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a közösségi oldalak szabályozása vonatkozik.
  7. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása személyes adatai kezeléséhez a fentebb felsorolt közösségi oldalak(ak)on.


Külső cégnek átadott adatok:

Google

 

  • Google Adwords: használom, mint hirdető

A weblap/ blog a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weblap/ blog azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték webhelyet, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, és egyéb, a Goggle adatkezelésével kapcsolatos információt is olvashatnak az alábbi címeken: http://www.google.hu/policies/technologies/ads/ és https://support.google.com/analytics/answer/2700409. Amennyiben felhasználó letiltja a remarketing cookie-kat, számukra nem fognak megjelenni személyre szabott ajánlatok a weblap/ blog.

  • google_analitics_hasznalo

A weblap/ blog látogatottsági adatait a Google Analytics szolgáltatás igénybevételével méri a Szolgáltató. A szolgáltatás használata során adatok kerülnek továbbításra. A továbbított adatok az érintett azonosítására nem alkalmasak. A Google adatvédelmi elveiről bővebb információ itt olvasható: http://www.google.hu/policies/privacy/ads/


Facebook

  • Hirdetések céljából

 

 

Hírlevél, DM tevékenység

 

1. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. §-a értelmében Felhasználó előzetesen és kifejezetten hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató reklámajánlataival, egyéb küldeményeivel a regisztrációkor megadott elérhetőségein (pl. elektronikus levélcím, vagy telefonszám) megkeresse.

2. Továbbá Ügyfél a jelen tájékoztató rendelkezéseit szem előtt tartva hozzájárulhat ahhoz, hogy Szolgáltató a reklámajánlatok küldéséhez szükséges személyes adatait kezelje.

3. Szolgáltató nem küld kéretlen reklámüzenetet, és Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen leiratkozhat az ajánlatok küldéséről. Ebben az esetben Szolgáltató minden - a reklámüzenetek küldéséhez szükséges - személyes adatát törli nyilvántartásából és további reklámajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. Felhasználó a reklámokról leiratkozhat az üzenetben lévő linkre kattintva.

4. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján, meg kell határozni a hírlevél-küldés adatkezelése körében a következőket:

a) az adatgyűjtés ténye,
b) az érintettek köre,
c) az adatgyűjtés célja,
d) az adatkezelés időtartama,
e) az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye,
f) az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése.

5. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: név, e-mail cím, (telefonszám) dátum, időpont.

6. Az érintettek köre: A hírlevélre feliratkozó valamennyi érintett.

7. Az adatkezelés célja: reklámot tartalmazó elektronikus üzenetek (e-mail, sms, push üzenet) küldése az érintett részére, tájékoztatás nyújtása az aktuális információkról, termékekről, akciókról, új funkciókról stb.

8. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig, azaz a leiratkozásig tart az adatkezelés.

9. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat az adatkezelő munkatársai kezelhetik, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

10. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor, ingyenese leiratkozhat a hírlevélről.

11. Az adatkezelés jogalapja: az érintett önkéntes hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése:

A reklámozó, a reklámszolgáltató, illetve a reklám közzétevője – a hozzájárulásban meghatározott körben - a náluk hozzájáruló nyilatkozatot tevő személyek személyes adatairól nyilvántartást vezet. Az ebben a nyilvántartásban rögzített - a reklám címzettjére vonatkozó - adat csak a hozzájáruló nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelhető, és harmadik fél számára kizárólag az érintett személy előzetes hozzájárulásával adható át.

Az
adatkezelés biztonsága

(1)Az
adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia
állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés
jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a
természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó
valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével
megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre
annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű
adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott
esetben:

a)
a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;

b)
a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és
szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását,
integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;

c)
fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet,
hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok
rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;

d)
az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és
szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres
tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló
eljárást.

(2)
A biztonság megfelelő szintjének meghatározásakor kifejezetten
figyelembe kell venni az adatkezelésből eredő olyan kockázatokat,
amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt
személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítéséből,
elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlan nyilvánosságra
hozatalából vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből
erednek.

(3)
Az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó 40. cikk szerinti
jóváhagyott magatartási kódexekhez vagy a 42. cikk szerinti
jóváhagyott tanúsítási mechanizmushoz való csatlakozását
felhasználhatja annak bizonyítása részeként, hogy az e cikk (1)
bekezdésében meghatározott követelményeket teljesíti.

(4)
Az adatkezelő és az adatfeldolgozó intézkedéseket hoz annak
biztosítására, hogy az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó
irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel
rendelkező természetes személyek kizárólag az adatkezelő
utasításának megfelelően kezelhessék az említett adatokat,
kivéve, ha az ettől való eltérésre uniós vagy tagállami jog
kötelezi őket.

Az
érintettek jogai
(14.-19.§)


Az
érintett kérelmezheti az Szolgáltatónál, hogy az adjon
tájékoztatását személyes adatai kezeléséről, kérheti
személyes adatainak helyesbítését, valamint kérheti személyes
adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését
vagy zárolását.

Az
érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett
általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által
feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés
céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről.

Az
adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése,
valamint az érintett tájékoztatása céljából adattovábbítási
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt
személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás
jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok
körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró
jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

Az
adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított
legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül,
közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére
írásban megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes.


Felhasználó
kérelmére Szolgáltató tájékoztatást ad az általa kezelt
adatokról, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az esetleges adatfeldolgozó
nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá - az érintett személyes adatainak
továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és
címzettjéről. Szolgáltató a kérelem benyújtásától
számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon
belül írásban, közérthető formában adja meg a tájékoztatást.
A tájékoztatás ingyenes.

Szolgáltató,
amennyiben a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a
valóságnak megfelelő személyes adat az adatkezelő
rendelkezésére áll, a személyes adatot helyesbíti.

Törlés
helyett Szolgáltató zárolja a személyes adatot, ha a Felhasználó
ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján
feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos
érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető,
ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat
törlését kizárta.

Szolgáltató
törli a személyes adatot, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó
kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves - és ez az állapot
jogszerűen nem orvosolható - feltéve, hogy a törlést törvény
nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok
tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt
a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság
Hatóság elrendelte.

Az
adatkezelő megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az
érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a
vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem
állapítható meg egyértelműen.

A
helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a
törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell,
akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.
Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való
tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

Ha
az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés
iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét
követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás
vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi
indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem
elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a
bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás
lehetőségéről.

Jogorvoslat

Felhasználó
tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

a
személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az
Szolgáltatóra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez,
vagy az Szolgáltató, adatátvevő vagy harmadik személy jogos
érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha az
adatkezelést törvény rendelte el;

a
személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen
üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás
céljára történik;

törvényben
meghatározott egyéb esetben.


Szolgáltató
a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb
időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak
megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a
kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Szolgáltató az
érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az
adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és
adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja,
valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett
intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a
tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította,
és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése
érdekében.

Amennyiben
a Felhasználó Szolgáltatónak a meghozott döntésével nem ért
egyet, az ellen - annak közlésétől számított 30 napon belül -
bírósághoz fordulhat. A bíróság soron kívül jár el.

Az
adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési
cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon:
+36 -1-391-1400

Fax:
+36-1-391-1410

E-mail:
ugyfelszolgalat@naih.hu

Bírósági
jogérvényesítés

(22.§)


Azt,
hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az
adatkezelő köteles bizonyítani. Az adattovábbítás
jogszerűségét az adatátvevő köteles bizonyítani.


A
per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per -
az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy
tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható.


A
perben fél lehet az is, akinek egyébként nincs perbeli
jogképessége. A perbe a Hatóság az érintett pernyertessége
érdekében beavatkozhat.


Ha
a bíróság a kérelemnek helyt ad, az adatkezelőt a tájékoztatás
megadására, az adat helyesbítésére, zárolására, törlésére,
az automatizált adatfeldolgozással hozott döntés
megsemmisítésére, az érintett tiltakozási jogának
figyelembevételére, illetve az adatátvevő által kért adat
kiadására kötelezi.

Ha
a bíróság az adatátvevő kérelmét elutasítja, az adatkezelő
köteles az érintett személyes adatát az ítélet közlésétől
számított 3 napon belül törölni. Az adatkezelő köteles az
adatokat akkor is törölni, ha az adatátvevő a meghatározott
határidőn belül nem fordul bírósághoz.

A
bíróság elrendelheti ítéletének - az adatkezelő azonosító
adatainak közzétételével történő - nyilvánosságra
hozatalát, ha azt az adatvédelem érdekei és nagyobb számú
érintett védett jogai megkövetelik.


Kártérítés
és sérelemdíj
(23.
§)


Ha
az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy
az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak kárt
okoz, köteles azt megtéríteni.

Ha
az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy
az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett
személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől
sérelemdíjat követelhet.

Az
érintettel szemben az adatkezelő felel az adatfeldolgozó által
okozott kárért és az adatkezelő köteles megfizetni az
érintettnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi
jogsértés esetén járó sérelemdíjat is. Az adatkezelő
mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj
megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt
vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés
körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem
kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj
annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog
megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy
súlyosan gondatlan magatartásából származott.

Zárszó

A
tájékoztató elkészítése során figyelemmel voltunk az alábbi
jogszabályokra:

2011.
évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról
és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)

2001.
évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi
szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a
13/A. §-a)

2008.
évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;

2008.
évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység
alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a
6.§-a)

2005.
évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról

2003.
évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a
155.§-a)

16/2011.
sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált
gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról

AZ
EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016.
április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok
szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül
helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)